Index of Authors
Temblor


  

  

Albiach, Anne-Marie  [No. 5]

Alexander, Will  [No. 8]

Andrews, Bruce  [No. 4]  [No. 6]

Armantrout, Rae  [No. 2]  [No. 7]

Ashbery, John  [No. 5]

Bador, Bernard  [No. 2]

Barnett, Anthony  [No. 1]  [No. 5]  [No. 5]

Baron, Todd  [No. 1]  [No. 9]

Bataille, Georges  [No. 6]

Beckett, Tom  [No. 9]

Benson, Steve  [No. 3]

Bernstein, Charles  [No. 2]  [No. 5]  [No. 9]

Berssenbrugge, Mei-mei  [No. 3]  [No. 6]  [No. 10]

Blitz, Michael  [No. 6]

Boone, Bruce  [No. 6]

Buck, Paul  [No. 1]  [No. 1]  [No. 1]  [No. 1]

Burns, Gerald  [No. 1]  [No. 1]  [No. 2]  [No. 3]  [No. 5]  [No. 6]  [No. 7]  [No. 9]  [No. 9]  [No. 10]

Butterick, George  [No. 2]

Cage, John  [No. 5]

Campbell, Bruce  [No. 7]  [No. 8]  [No. 9]  [No. 10]

Chaloner, David  [No. 7]

Christensen, Paul  [No. 6]  [No. 7]

Clark, Tom  [No. 10]

Clarke, John  [No. 1]  [No. 3]  [No. 5]  [No. 10]

Cole, Norma  [No. 4]  [No. 10]

Collobert, Danielle  [No. 10]

Coolidge, Clark  [No. 1]  [No. 3]  [No. 6]  [No. 10]

Creeley, Robert  [No. 9]

Crosson, Robert  [No. 4]  [No. 9]

Dahlen, Beverly  [No. 10]

Davidson, Michael  [No. 2]  [No. 7]

Davies, Alan  [No. 3]  [No. 5]  [No. 9]

Deguy, Michel  [No. 2]

Delahaye, Alain  [No. 5]

Donahue, Joseph  [No. 2]

Doyle, Sally  [No. 10]

Drucker, Johanna  [No. 4]

DuPlessis, Rachel Blau  [No. 4]  [No. 5]  [No. 6]  [No. 7]  [No. 10]

Einzig, Barbara  [No. 3]

Eshleman, Clayton  [No. 1]  [No. 2]  [No. 5]  [No. 6]  [No. 8]  [No. 10]

Fischer, Norman  [No. 7]

Foss, Phillip  [No. 2]  [No. 10]

Fox, Graham  [No. 1]

Franzen, Cola  [No. 1]

Fraser, Kathleen  [No. 9]

Gansz, David C.D.  [No. 6]  [No. 8]  [No. 9]  [No. 10]

Gerstler, Amy  [No. 1]

Gizzi, Michael  [No. 5]

Guest, Barbara  [No. 6]  [No. 8]  [No. 10]

Guyotat, Pierre  [No. 1]

Harryman, Carla  [No. 3]

Hartley, George  [No. 6]  [No. 7]

Hartman, Charles O.  [No. 8]

Haynes, Mary  [No. 8]

Hejinian, Lyn  [No. 1]  [No. 3]  [No. 4]

Hickman, Leland (ed.)  [No. 9]

Hillman, James  [No. 6]

Hollander, Benjamin  [No. 3]  [No. 5]  [No. 8]  [No. 9]

Hollander, Gad(i)  [No. 3]  [No. 4]

Howe, Fanny  [No. 1]  [No. 3]  [No. 6]

Howe, Susan  [No. 2]  [No. 3]  [No. 4]  [No. 6]  [No. 9]

Irby, Kenneth  [No. 1]

Jabès, Edmond  [No. 10]

Johnson, Ronald  [No. 6]

Joris, Pierre  [No. 4]

Kearney, Larry  [No. 10]

Kelly, Robert  [No. 3]  [No. 8]

Khlebnikov, Velimir  [No. 4]

Killian, Kevin  [No. 10]

Kostelanetz, Richard  [No. 5]  [No. 10]

Kyger, Joanne  [No. 10]

Lansing, Gerrit  [No. 1]

Lavalle, Tomás Guido  [No. 1]

Lazer, Hank  [No. 8]  [No. 8]  [No. 10]

Lease, Joseph  [No. 10]

Lessing, Karen  [No. 2]  [No. 4]  [No. 6]

Levy, Andrew  [No. 8]

Lifson, Martha  [No. 1]  [No. 5]  [No. 9]

Lombardo, Stanley  [No. 10]

Mac Low, Jackson  [No. 5]  [No. 5]  [No. 5]  [No. 5]  [No. 5]  [No. 7]  [No. 7]

Mackey, Nathaniel  [No. 1]  [No. 3]

Mahoney, Dennis  [No. 6]

Mandel, Tom  [No. 8]  [No. 9]

McCaffery, Steve  [No. 4]  [No. 8]

McGarry, Jean  [No. 4]

McNaughton, Duncan  [No. 7]  [No. 8]  [No. 8]  [No. 10]

Messerli, Douglas  [No. 4]  [No. 9]  [No. 10]

Middleton, Peter  [No. 7]

Minoru, Yoshioka  [No. 2]  [No. 4]

Moriarty, Laura  [No. 9]

Nasdor, Marc  [No. 7]

Noël, Bernard  [No. 1]

Northup, Harry E.  [No. 2]

Olson, Toby  [No. 5]

Owens, Rochelle  [No. 10]

Palmer, Michael  [No. 2]

Pearson, Ted  [No. 10]

Perelman, Bob  [No. 2]  [No. 4]  [No. 6]  [No. 7]  [No. 10]

Perloff, Marjorie  [No. 6]

Phillips, Dennis  [No. 1]  [No. 2]  [No. 4]  [No. 6]  [No. 10]

Piombino, Nick  [No. 5]  [No. 9]

Porta, Antonio  [No. 10]

Prado, Holly  [No. 4]  [No. 5]

Rasula, Jed  [No. 1]  [No. 2]  [No. 4]  [No. 6]  [No. 7]

Ratcliffe, Stephen  [No. 6]  [No. 7]  [No. 8]  [No. 10]

Rattray, David  [No. 10]

Reinfeld, Linda  [No. 5]  [No. 6]

Revell, Donald  [No. 10]

Risset, Jacqueline  [No. 1]

Robbins, Anthony  [No. 10]

Rodefer, Stephen  [No. 2]  [No. 3]

Roether, Barbara  [No. 7]

Rothenberg, Jerome  [No. 7]

Roubaud, Jacques  [No. 8]

Royet-Journoud, Claude  [No. 7]

Scalapino, Leslie  [No. 4]  [No. 5]  [No. 8]  [No. 10]

Schelling, Andrew  [No. 2]

Schmidt, Paul  [No. 4]

Searcy, David  [No. 1]  [No. 4]  [No. 5]  [No. 9]

Seaton, Peter  [No. 3]

Selland, Eric  [No. 2]  [No. 4]  [No. 4]

Shoptaw, John  [No. 7]

Shurin, Aaron  [No. 1]  [No. 3]  [No. 4]  [No. 8]  [No. 9]  [No. 9]  [No. 10]

Silliman, Ron  [No. 3]  [No. 5]  [No. 8]  [No. 9]

Simas, Joseph  [No. 3]  [No. 4]  [No. 5]  [No. 5]  [No. 5]  [No. 7]  [No. 9]  [No. 10]

Smith, Pat  [No. 10]

Sobin, Gustaf  [No. 1]  [No. 3]  [No. 4]  [No. 7]

Spatola, Adriano  [No. 10]

Stein, Charles  [No. 1]  [No. 3]

Steward, D.E.  [No. 8]

Strauss, David Levi  [No. 3]  [No. 9]  [No. 10]

Taggart, John  [No. 1]  [No. 2]  [No. 8]  [No. 10]

Tardos, Anne  [No. 7]

Tarn, Nathaniel  [No. 5]  [No. 8]  [No. 10]  [No. 10]

Tenger, Ghino  [No. 5]

Thomas, John  [No. 1]  [No. 3]  [No. 8]

Trammell, Robert  [No. 1]

Vangelisti, Paul  [No. 2]  [No. 5]  [No. 9]  [No. 10]  [No. 10]  [No. 10]

Verdicchio, Pasquale  [No. 6]  [No. 10]

Wah, Fred  [No. 10]

Waldrop, Keith  [No. 6]  [No. 9]

Waldrop, Rosmarie  [No. 1]  [No. 6]  [No. 8]  [No. 9]  [No. 10]  [No. 10]

Ward, Diane  [No. 6]  [No. 8]

Watson, Craig  [No. 9]

Watten, Barrett  [No. 3]

Weiss, Jason  [No. 1]

Yurkievich, Saúl  [No. 1]