Index of Authors
Object: 1993 - 1999


  

  

Andrews, Bruce  [No. 1]    [No. 8]

Baker, Richard  [No. 6]

Basinski, Michael  [No. 5]

Bellen, Martine  [No. 1]

Bernstein, Charles  [No. 1]

Borkhuis, Charles  [No. 8]

Brennan, Sherry  [No. 9]

Browne, Laynie  [No. 2]    [No. 8]

Buuck, David  [No. 9]

Champion, Miles  [No. 9]

Davies, Alan  [No. 1]    [No. 3]

Davies, Kevin  [No. 9]

Davis, Tim  [No. 5]    [No. 9]

DeAngelis, Milo  [No. 5]

Derksen, Jeff  [No. 9]

Doris, Stacy  [No. 1]    [No. 4]    [No. 8]    [No. 9]

Downs, Buck  [No. 8]

Equi, Elaine  [No. 2]

Elliot, Joe  [No. 5]

Farmer, Steven  [No. 5]    [No. 7]    [No. 9]

Farrell, Dan  [No. 6]    [No. 9]

Fitterman, Robert  [No. 3]    [No. 8]    [No. 9]

Fodaski, Elizabeth  [No. 3]    [No. 8]    [No. 9]

Fox, Vallerie  [No. 5]

Friedlander, Ben  [No. 1]    [No. 2]    [No. 8]    [No. 9]

Friedman, Michael  [No. 7]

Frost, Celestine  [No. 7]

Fuller, William  [No. 8]

Ganick, Peter  [No. 3]

Gardner, Drew  [No. 8]

Gilbert, Alan  [No. 9]

Gizzi, Michael  [No. 3]

Godfrey, Dewitt  [No. 8]

Goldman, Judith  [No. 5]    [No. 7]    [No. 9]

Grim, Jessica  [No. 8]    [No. 9]

Hale, Robert V.  [No. 6]

Hall, Steven  [No. 3]

Hannah, Duncan  [No. 7]

Herrmann, Sabine  [No. 2]

Hofer, Jen  [No. 8]

Howe, Bill  [No. 5]

Hull, Jeff  [No. 2]

Jarnot, Lisa  [No. 6]

Keckler, W. B.  [No. 6]

Killian, Kevin  [No. 8]

Killisch, Klaus  [No. 2]

Kocik, Robert  [No. 1]    [No. 4]    [No. 8]

Kovac, Deirdre  [No. 6]    [No. 8]    [No. 9]

Lawrence, Nick  [No. 6]

Levy, Andrew  [No. 1]    [No. 3]    [No. 8]    [No. 9]

Luoma, Bill  [No. 5]

Mac Low, Jackson  [No. 7]

Messerli, Douglas  [No. 3]

Morini, Paolo  [No. 1]

Morrison, Yedda  [No. 9]

Moxley, Jennifer  [No. 5]    [No. 6]

Murphy, Shelia E.  [No. 7]

Nealon, Jeffrey T.  [No. 9]

Neilson, Melanie  [No. 1]    [No. 9]

Ngai, Sianne  [No. 2]    [No. 9]

Nwabueze, Chim  [No. 8]

O'Sullivan, Maggie  [No. 2]

Nielsen, A. L.  [No. 2]

Phillips, Pat  [No. 1]

Prevallet, Kristin  [No. 9]

Price, Larry  [No. 7]

Price, Laura  [No. 7]

Pruja, Franck  [No. 2]

Ratcliffe, Stephen  [No. 2]

Reed, Pat  [No. 3]

Retallack, Joan  [No. 5]

Rey Rosa, Rodrigo  [No. 1]

Robinson, Kit  [No. 2]

Rosenfield, Kim  [No. 1]    [No. 3]    [No. 8]    [No. 9]

Roundy, Richard  [No. 8]

Rowntree, Dirk  [No. 3]    [No. 5]    [No. 9]

Sala, Jerome  [No. 2]

Seidman, Hugh  [No. 3]

Sher, Gail  [No. 6]

Silliman, Ron  [No. 2]

Silvers, Sally  [No. 1]

Smith, Rod  [No. 3]    [No. 5]    [No. 8]    [No. 9]

Spahr, Juliana  [No. 9]

Stefans, Brian Kim  [No. 6]    [No. 8]    [No. 9]    [Gulf]

Stroffolino, Chris  [No. 7]

Sullivan, Gary  [No. 2]

Templeton, Fiona  [No. 3]

Tills, Steve  [No. 7]

Tollner, Jessica  [No. 8]

Toscano, Rodrigo  [No. 6]    [No. 8]    [No. 9]

Tu, Hung Q.  [No. 7]    [No. 8]

Valéry, Françoise  [No. 2]

Weiner, Hannah  [No. 1]    [No. 8]

Wiener, Chet  [No. 1]    [No. 8]    [No. 9]

Ziolkowski, Thad  [No. 2]    [No. 3]