Index of Authors
Hills Magazine: 1973 - 1983


  

  

Acker, Kathy  [No. 8]

Altenberg, Peter  [No. 3]   [No. 3]

Alter, John  [No. 2]

Andrews, Bruce  [No. 4]   [No. 4]   [No. 4]   [No. 4]   [No. 5]

Armantrout, Rae  [No. 5]   [No. 5]  [No. 5]  [No. 5]   [No. 9]

Batki, John  [No. 3]   [No. 3]

Benedetti, David  [No. 5]

Benson, Steve  [No. 2]   [No. 4]   [No. 4]   [No. 4]   [No. 5]   [Nos. 6/7]   [No. 9]

Berkson, Bill  [Nos. 6/7]

Bernheimer, Alan  [No. 4]   [No. 5]   [No. 8]   [No. 9]

Bernstein, Charles  [No. 5]   [No. 9]

Braman, Sandra  [No. 5]

Bromige, David  [No. 4]   [No. 5]   [Nos. 6/7]   [No. 9]

Clare, Josephine  [No. 1]   [No. 2]   [No. 3]   [No. 3]

Coolidge, Clark  [No. 5]

Corder, Eileen  [No. 9]   [No. 9]

Davidson, Michael  [Nos. 6/7]

Dawson, Fielding  [No. 3]

Day, Jean  [No. 9]

DiPalma, Ray  [No. 4]   [No. 5]   [No. 5]

Eigner, Larry  [No. 3]   [No. 3]   [No. 3]   [No. 3]   [No. 3]   [No. 3]   [No. 4]   [No. 4]   [No. 4]   [No. 4]

Essary, Loris  [No. 5]

Fischer, Norman  [No. 4]   [No. 9]

Gitin, David  [No. 4]   [No. 4]

Graves, William  [Nos. 6/7]

Gray, Darrell  [No. 1]

Greenwald, Ted  [No. 4]   [No. 5]

Grenier, Bob   [No. 2]   [No. 3]

Haavikko, Paavo  [No. 3]

Hamilton, Steve   [No. 3]

Harryman, Carla  [No. 4]   [No. 5]   [No. 8]   [No. 9]

Hejinian, Lyn  [No. 5]   [No. 5]   [No. 8]   [No. 8]

Hollo, Anselm   [No. 1]   [No. 2]   [No. 3]   [No. 3]   [No. 3]   [No. 3]   [No. 4]   [No. 4]

Howe, Fanny   [No. 3]   [No. 4]   [No. 4]   [Nos. 6/7]

Kohloss, Deborah   [No. 2]

Mandel, Tom  [No. 5]   [No. 9]

Mason, John  [No. 5]   [No. 9]

Meyer, Sandra  [No. 9]

Morice, Dave  [No. 4]   [No. 4]

Palmer, Michael  [No. 5]   [No. 8]

Perelman, Bob  [No. 1]   [No. 2]  [No. 4]   [No. 4]   [No. 4]   [No. 5]   [Nos. 6/7]   [Nos. 6/7]   [No. 8]   [No. 8]   [No. 9]

Rodefer, Stephen  [No. 8]   [No. 9]

Robinson, Kit  [No. 1]   [No. 3]   [No. 3]   [No. 3]   [No. 4]   [No. 4]   [No. 4]   [No. 4]   [No. 5]   [No. 5]   [No. 8]   [No. 9]

Salamun, Tomaz  [No. 1]

Seaton, Peter  [No. 5]

Shaw, Francie   [No. 1]   [No. 1]   [No. 2]   [No. 2]   [No. 3]   [No. 3]   [No. 4]   [No. 4]   [No. 5]   [Nos. 6/7]   [Nos. 6/7]

Silliman, Ron  [No. 4]   [Nos. 6/7]   [No. 9]

Sonbert, Warren  [Nos. 6/7]

Thorp, John  [No. 4]   [No. 4]   [No. 4]

Waltuch, Michael  [No. 1]   [No. 2]   [No. 3]

Watten, Barrett  [No. 3]   [No. 3]   [No. 3]   [No. 3]   [No. 3]   [No. 3]   [No. 4]   [No. 5]   [Nos. 6/7]   [No. 8]

Winet, John  [No. 5]

Woolf, Douglas  [No. 4]   [Nos. 6/7]

Young, Geoffrey  [No. 5]